OGŁOSZENIE NR 15/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W PROJEKCIE


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie na podstawie Pełnomocnictwa Starosty Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty nabór ofert na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2.


I Opis przedmiotu naboru:
Przedmiotem naboru jest przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w ramach stosunku pracy z Kodeksu Pracy, w projekcie Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00 realizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie.
Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2018/2019 dla 2 grup (po 60 godzin dla 1 grupy). Łączny czas trwania zajęć 120 godzin.
Zajęcia dla 2 grup będą odbywać się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym 27, 32-500 Chrzanów. Grupy będą liczyć po 10 uczniów (łączna liczba uczestników 20 osób).
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na zajęcia dla jednej grupy ( 60 godzin).

W ramach umowy o pracę wyłoniony nauczyciel języka angielskiego zawodowego przygotuje specyfikację zakupywanych materiałów dydaktycznych dla uczniów. Opracuje program zajęć zgodnie ze stopniem znajomości języka oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.
Nauczyciel będzie prowadził dziennik zajęć, listy obecności na każdych zajęciach, przeprowadzi testy wiedzy, będzie przygotowywał zaświadczenia o ukończeniu zajęć.

W wyniku realizacji zajęć oczekuje się 70 % wzrostu umiejętności językowych u co najmniej 80% uczestników. Na początku i końcu zajęć przeprowadzony zostanie test wiedzy. Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Materiały dydaktyczne, udostępniane przez nauczycieli będą przygotowywane w języku łatwym do czytania i zrozumienia ( bezszeryfowe, czytelne czcionki).


II Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Wszystkie formy zatrudnienia łącznie z planowanym zatrudnieniem w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" nie przekroczą 276 godzin miesięcznie.

III Termin obowiązywania umowy o pracę - od daty podpisania umowy do 31 maja 2019 r.
IV Wymagania względem kandydata :
W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby , które spełnią warunki:
- posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej,
- posiadają staż pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych , - nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki kandydat spełnił.
3) Oferent może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, odbyte kursy,
szkolenia.

V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer PESEL/NIP, czytelny podpis oferenta.

VI Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w sekretariacie PCE w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt RPMP.10.02.02-12-0217/16 przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w projekcie " Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów , ul. Fabryczna 27 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2018 r. do godziny 15 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę ( umowa o pracę ) - 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy, szkolenia poza określonym minimum - 20 %


VIII Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który złożył najkorzystniejszą ofertę, ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

 


IX Załączniki:
1) Formularz – cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 

doc
289280

załączniki do pobrania do ogłoszenia nr 15/2018 - prowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w projekcie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AKTUALNE

ZAPYTANIE O CENĘ z dnia 24.10.2018

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:

materiałów dydaktycznych ( podręczników ) do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 29.10.2018 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

 

SPECYFIKACJA ORAZ FORMULARZE DO POBRANIA PONIŻEJ

doc
282624

SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 24.10.2018

doc
288256

Formularz oferty DO ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 24.10.2018

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ARCHIWALNE

 

OGŁOSZENIE NR 14/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE KURSU OBSŁUGI PROGRAMU SYSTEM ZERO-OSN W PROJEKCIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie na podstawie Pełnomocnictwa Starosty Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty nabór ofert na przeprowadzenie kursu z oprogramowań inżynierskich w zakresie obsługi programu SYSTEM ZERO-OSN w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2.
I Opis przedmiotu naboru:
Przedmiotem naboru jest przeprowadzenie kursu z oprogramowań inżynierskich w zakresie obsługi programu SYSTEM ZERO-OSN w ramach stosunku pracy z Kodeksu Pracy, w projekcie Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00 realizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie.
Kurs będzie realizowany dla 2 grup w roku szkolnym 2018/2019. Łączny czas trwania kursu 60 godzin. Dla 1 grupy liczącej 6 uczniów przypada 30 godzin. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż. W ramach umowy o pracę wyłoniona osoba przygotuje specyfikację zakupionych materiałów dydaktycznych dla uczniów oraz materiałów eksploatacyjnych. Opracuje program kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi w tematyce kursu oraz zgodnie z wymaganiami egzaminu przeprowadzanego przez prowadzącego kurs. Uczeń będzie musiał uzyskać 70% w przeprowadzonym teście wiedzy, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Oczekuje się , że 80 % uczestników zda egzamin i uzyska stosowne zaświadczenie.
Nauczyciel będzie prowadził dziennik zajęć, listy obecności na każdych zajęciach, przeprowadzi egzamin-test wiedzy oraz będzie przygotowywał zaświadczenia o ukończeniu zajęć.
Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Materiały dydaktyczne, udostępniane przez nauczycieli będą przygotowywane w języku łatwym do czytania i zrozumienia ( bezszeryfowe, czytelne czcionki).
II Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Wszystkie formy zatrudnienia łącznie z planowanym zatrudnieniem w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" nie przekroczą 276 godzin miesięcznie.

III Termin obowiązywania umowy o pracę - od daty podpisania umowy do 31 maja 2019 r.

IV Wymagania względem kandydata :
W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby , które spełnią warunki:

- posiadają wykształcenie wyższe techniczne,
- posiadają przygotowanie pedagogiczne,
- posiadają ukończony kurs ZERO-OSN,
- posiadają znajomość zagadnień maszynowej obróbki skrawaniem,
-posiadają znajomość programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych , - nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki kandydat spełnił.
3) Oferent powinien dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, odbyte kursy,
szkolenia.

V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer PESEL/NIP, czytelny podpis oferenta.

VI Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w sekretariacie PCE w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt RPMP.10.02.02-12-0217/16 przeprowadzenie kursu obsługi programu SYSTEM ZERO-OSN w projekcie " Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów , ul. Fabryczna 27 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. do godziny 15 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę ( umowa o pracę ) - 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy, szkolenia poza określonym minimum - 20 %
VIII Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który złożył najkorzystniejszą ofertę, ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

 

IX Załączniki:
1) Formularz – cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie mgr Agnieszka Siejka-Lasoń

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA ZNAJDUJA SIĘ PONIŻEJ 


 

 

OGŁOSZENIE NR 13/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W PROJEKCIE


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie na podstawie Pełnomocnictwa Starosty Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty nabór ofert na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2.
I Opis przedmiotu naboru:
Przedmiotem naboru jest przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w ramach stosunku pracy z Kodeksu Pracy, w projekcie Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00 realizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie.
Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2018/2019 dla 4 grup (po 60 godzin dla 1 grupy). Łączny czas trwania zajęć 240 godzin.
Zajęcia dla 2 grup będą odbywać się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym 27, 32-500 Chrzanów. Grupy będą liczyć 10 uczniów (łączna liczba uczestników 20 osób).
Zajęcia dla 2 grup będą odbywać się w Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż. Grupy będą liczyć 10 uczniów (łączna liczba uczestników 20 osób).
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na zajęcia dla jednej grupy ( 60 godzin).
W ramach umowy o pracę wyłoniony nauczyciel języka angielskiego zawodowego przygotuje specyfikację zakupywanych materiałów dydaktycznych dla uczniów. Opracuje program zajęć zgodnie ze stopniem znajomości języka oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.
Nauczyciel będzie prowadził dziennik zajęć, listy obecności na każdych zajęciach, przeprowadzi testy wiedzy, będzie przygotowywał zaświadczenia o ukończeniu zajęć.
W wyniku realizacji zajęć oczekuje się 70 % wzrostu umiejętności językowych u co najmniej 80% uczestników. Na początku i końcu zajęć przeprowadzony zostanie test wiedzy. Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Materiały dydaktyczne, udostępniane przez nauczycieli będą przygotowywane w języku łatwym do czytania i zrozumienia ( bezszeryfowe, czytelne czcionki).
II Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Wszystkie formy zatrudnienia łącznie z planowanym zatrudnieniem w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" nie przekroczą 276 godzin miesięcznie.

III Termin obowiązywania umowy o pracę - od daty podpisania umowy do 31 maja 2019 r.
IV Wymagania względem kandydata :
W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby , które spełnią warunki:
- posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej,
- posiadają staż pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych , - nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki kandydat spełnił.
3) Oferent może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, odbyte kursy,
szkolenia.

V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer PESEL/NIP, czytelny podpis oferenta.

VI Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w sekretariacie PCE w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt RPMP.10.02.02-12-0217/16 przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w projekcie " Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów , ul. Fabryczna 27 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. do godziny 15 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę ( umowa o pracę ) - 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy, szkolenia poza określonym minimum - 20 %
VIII Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który złożył najkorzystniejszą ofertę, ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

 

IX Załączniki:
1) Formularz – cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie mgr Agnieszka Siejka-Lasoń

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG na kategorię WJO- wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem ( obejmuje swoją kategorią wózki należące do kategorii III WJO i II WJO) w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

 

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1479632,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1479634,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html

 


 

OGŁOSZENIE NR 9/2018 o naborze na przeprowadzenie kursu montaż i obsługa układów maszyn i urządzeń elektrycznych w projekcie.

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1473347,ogloszenie-nr-92018-o-naborze-na-przeprowadzenie-kursu-montaz-i-obsluga-ukladow-maszyn-i-urzadzen-el.html

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG na kategorię WJO- wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem ( obejmuje swoją kategorią wózki należące do kategorii III WJO i II WJO) w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1467584,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG na kategorię WJO- wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem ( obejmuje swoją kategorią wózki należące do kategorii III WJO i II WJO) w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

 https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1467584,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1467585,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html

 

Część 1 „Kurs podstawowego spawania metodą MAG - 135 ” – spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych Część 2 „Kurs podstawowego spawania metodą MIG – 131” – spawanie elektroda metalową w osłonie gazów obojętnych Część 3 „Kurs podstawowego spawania metodą TIG – 141” – spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego z dodatkiem drutu/pręta litego w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1444786,czesc-1-kurs-podstawowego-spawania-metoda-mag-135-spawanie-elektroda-metalowa-w-oslonie-gazow-aktywn.html

 

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne: Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B( wraz z uiszczeniem opłat za egzamin w WORD i kosztami wydania dokumentu prawa jazdy przez Starostę ) dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1438437,powiatowe-centrum-edukacyjne-przeprowadzenie-kursu-prawo-jazdy-kat-b-wraz-z-uiszczeniem-oplat-za-egz.html

 

 

 ZAPYTANIE O CENĘ - CHRZANÓW, 07.06.2018 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zwraca się z prośbą o podanie cen na frezy i fazownik
Odpowiedzi prosimy udzielić na załączonym formularzu oferty.
Odpowiedzi proszę udzielić do 08.06.2018 r.
Ofertę nalezy przesłac na adres mailowy: pce_chrzanow@op.pl
 
FORMULARZ OFERTY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY FREZY.
 

ZAPYTANIE O CENĘ - CHRZANÓW, 07.06.2018 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zwraca się z prośbą o podanie cen na pręty i płaskownik
Odpowiedzi prosimy udzielić na załączonym formularzu oferty.
Odpowiedzi proszę udzielić do 08.06.2018 r.
Ofertę nalezy przesłac na adres mailowy: pce_chrzanow@op.pl
 
FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY PŁASKOWNIK.
 
 

ZAPYTANIE O CENĘ - CHRZANÓW, 07.06.2018 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zwraca się z prośba o podanie ceny netto i ceny brutto na płytę NEKURON - 1 szt.
Odpowiedzi prosimy udzielić na załączonym formularzu oferty.
Odpowiedzi proszę udzielić do 08.06.2018 r.
Ofertę nalezy przesłac na adres mailowy: pce_chrzanow@op.pl
 
FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY NEUKRON
 
 

ZAPYTANIE O CENĘ - CHRZANÓW, 29.05.2018R.

owiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zwraca się z prośba o podanie ceny netto i ceny brutto na przeprowadzenie kursu modułowego dla nauczycieli składajacego się z :
1) edge cam
2) solid edge
3) CNC Sinu Train
4)projektowanie i wydruk 3D
- liczba uczestników kursu: 7 osób
- termin: wrzesień- październik 2018r.
- miejce realizacji: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów
- sprzęt będący własnoscią wykonawcy
Odpowiedzi prosimy udzielić na załączonym formularzu oferty.
Odpowiedzi proszę udzielić do 08.06.2018 r.
Ofertę nalezy przesłac na adres mailowy: pce_chrzanow@op.pl
 
FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY KURSY NAUCZYCIELI
 
 

 ZAPYTANIE O CENĘ, CHRZANÓW 09.05.2018R.

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się o wycenę: Organizacji wyjazdu zawodoznawczego do Przedsiębiorstwa MAN Truck Bus Sp. z o.o. w Starachowicach  na trasie Libiąż – Starachowice - Libiąż  z uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu  do dnia  14.05. 2018 r.  do godz. 12.00.
Termin realizacji zamówienia – 25.05.2018 r.
Informacje dodatkowe
Program wizyty zawodoznawczej obejmuje godziny od 12 00 do 16 00
Miejsce wyjazdu  : Libiąż  ZS ul. Górnicza 3 -  Starachowice ul. 1 Maja 12
Zbiórka uczestników 6:45
Wyjazd o godzinie 7:00  z Libiąża  ul. Górnicza 3
Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY WYJAZD ZAWODOZNAWCZY

 


 

ZAPYTANIE O CENĘ -  CHRZANÓW, 04.05.2018

 
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego z SEP - Uprawnienia E gr.1 ramach ww projektu

Ilość uczestników : 10 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie
Termin egzaminu - 22.05.2018 r.
Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie ul. Fabryczna 27 lub w siedzibie egzaminatora
Płatność faktury: przelew, 14 dni od daty wpływu faktury

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 11.05.2018 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Józefa Zielińska - Koordynator Projektu w PCE w Chrzanowie
 
FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY EGZAMIN SEP
 
 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów ,16.03. 2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Organizacji wyjazdu na targi zawodowo- edukacyjne tj. XI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON na trasie Chrzanów – Kielce - Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku
Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 21.03. 2018 r. do godz. 12.00.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Lucyna Gut tel. 666 277 813
Termin realizacji zamówienia – 12.04.2018 r.
Informacje dodatkowe

 • Miejsce wyjazdu : Kielce Centrum Targowe ul. Zakładowa 1
 • Zbiórka uczesników 7.15 Wyjazd o godzinie 7.30 z Libiąża ul. Górnicza 3
 • Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)
 • Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: ZAPYTANIE+ FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 16.03.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego z SEP - Uprawnienia E gr.1 ramach ww projektu
Ilość uczestników : 10 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie
Termin egzaminu - od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.
Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie ul. Fabryczna 27 lub w siedzibie egzaminatora
Płatność faktury: przelew, 14 dni od daty wpływu faktury
Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 22.03.2018 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Józefa Zielińska - Koordynator Projektu w PCE w Chrzanowie

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: ZAPYTANIE + FORMULARZ

 

OGŁOSZENIE NR 3-8/2017 - O NABORZE

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie/Article/id,58638.html

Część 1 Kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli LPG. Kurs na kategorię II WJO- wózki podnośnikowe z dowolnym napędem Część 2 Kurs operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG na kategorię WJO- wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem ( obejmuje swoją kategorią wózki należące do kategorii III WJO i II WJO w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"
https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1406820,czesc-1-kurs-operatora-wozka-widlowego-z-wymiana-butli-lpg-kurs-na-kategorie-ii-wjo-wozki-podnosniko.html

 


 

 „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"
 https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1405685,organizacja-i-przeprowadzenie-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b-w-powiatowym-centrum-edukacyjnym-w-chrza.html

 


 

OGŁOSZENIE NR 2/2018 O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie/Article/id,58638.html

 


 

Ogłoszenie nr 1 /2018 o Naborze na stanowisko Koordynatora projektu
https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie/Article/id,58638.html

 


 

„Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1400388,organizacja-i-przeprowadzenie-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b-w-powiatowym-centrum-edukacyjnym-w-chrza.html

 


 

Dostawa Chropowatościomierza - 1 szt. dla Powiatowego Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1387461,dostawa-chropowatosciomierza-1-szt-dla-powiatowego-centrum-edukacyjnym-w-chrzanowie-w-ramach-projekt.html

 


 

Dostawa: tokarki uniwersalnej oraz frezarki uniwersalnej celem wyposażenia pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół w Libiążu oraz dostawa Chropowatościomierza - 1 szt. dla Powiatowego Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1378661,dostawa-tokarki-uniwersalnej-oraz-frezarki-uniwersalnej-celem-wyposazenia-pracowni-zajec-praktycznyc.html

 


 

OGŁOSZENIE NR 10-23/2017

 https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1331503,ogloszenie-nr-10-232017.html

 


 

OGŁOSZENIE nr 9/2017 o przeprowadzenie kursu obsługi programu EDGECAM w projekcie

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1373577,ogloszenie-nr-92017-o-przeprowadzenie-kursu-obslugi-programu-edgecam-w-projekcie.html

 


 

OGŁOSZENIE nr 8/017 o naborze na przeprowadzenie obsługi kursu programu AUTOCAD w projekcie.

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1373576,ogloszenie-nr-8017-o-naborze-na-przeprowadzenie-obslugi-kursu-programu-autocad-w-projekcie.html

 


 

OGŁOSZENIE nr 7/017 o naborze na przeprowadzenie kursu obsługi programu SOLID EDGE w projekcie

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1373579,ogloszenie-nr-7017-o-naborze-na-przeprowadzenie-kursu-obslugi-programu-solid-edge-w-projekcie.html

 


 

Dostawa: obrabiarek , przyrządów pomiarowych i sterowników celem doposażenia pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) , pracowni metrologicznej , pracowni zajęć praktycznych i pracowni układów mechatronicznych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1373052,przedmiotem-zamowienia-jest-dostawa-obrabiarek-przyrzadow-pomiarowych-i-sterownikow-celem-doposazeni.html

 


 

Dostawa: tokarki uniwersalnej oraz frezarki uniwersalnej celem wyposażenia pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół w Libiążu oraz dostawa Chropowatościomierza - 1 szt. dla Powiatowego Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1374743,dostawa-tokarki-uniwersalnej-oraz-frezarki-uniwersalnej-celem-wyposazenia-pracowni-zajec-praktycznyc.html

 


 

Dostawa: tokarki uniwersalnej oraz frezarki uniwersalnej celem wyposażenia pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół w Libiążu w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozsze-rzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1366249,przedmiotem-zamowienia-jest-dostawa-tokarki-uniwersalnej-oraz-frezarki-uniwersalnej-celem-wyposazeni.html

 


 

„Adaptacja pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1361549,adaptacja-pracowni-obrabiarek-sterowanych-numerycznie-cnc-w-powiatowym-centrum-edukacyjnym-w-chrzano.html

 


 

„Adaptacja pracowni metrologicznej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie” "w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym" 

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1360375,adaptacja-pracowni-metrologicznej-w-powiatowym-centrum-edukacyjnym-w-chrzanowie-w-ramach-projektu-ro.html

ZAPYTANIE O CENĘ- Chrzanów , 27.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty do dnia 01.03.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE + FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 22.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę: organizacji i przeprowadzenia kursów w których w obrębie jednego kursu znajdują się następujące moduły

1) EDGE CAM

2)SOLID EDGE

3)CNC SINU TRAIN

4)projektowanie i wydruk 3D

Ilość uczestników : minimum 7 nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie

Termin - marzec 2018 r.

Miejsce organizacji kursu : Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie ul. Fabryczna 27

Sprzęt będący własnością Wykonawcy

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 27.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - mgr Agnieszka Siejka - Lasoń Dyrektor PCE w Chrzanowie

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 14.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 21.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów ,07.02. 2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Zadanie 7.3. Wsparcie edukacyjno – zawodowe/wyjazdy na targi edukacyjno-zawodowe

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy o wycenę:

organizacji wyjazdu edukacyjno – zawodowego na trasie Chrzanów – Kielce ( XXI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki, XVI Targi Odnawialnych Źródeł Energii)- Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 9 II 2018 r. r. , do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Monika Kasprzyk-Jedynak, tel.32/623-26-09

Termin realizacji zamówienia – 28 II 2018 r.

Informacje dodatkowe

 • Zbiórka uczestników 7.00
 • Wyjazd o godzinie 7.15 z Chrzanowa, ul. Fabryczna 27.
 • Przerwa na posiłek/danie obiadowe.
 • Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

DO POBRANIA: ZAPYTANIE + FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 07.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno – górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

tonerów do drukarek wg specyfikacji w załączeniu

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 12.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+SPECYFIKACJA+FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ -  Chrzanów , 05.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Zestawów komputerowych wg specyfikacji w załączeniu

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 08.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DP POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA

 


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 30.01.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

materiałów dydaktycznych ( podręczników ) do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 05.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 22.01.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.01.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Krystyna Wywijas

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 22.01.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.01.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Krystyna Wywijas

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA


 

 ZAPYTANIE O CENĘ -  Chrzanów 15.01. 2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

organizacji wycieczki zawodoznawczej na trasie Chrzanów – Elektrownia Bełchatów- Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, usługi przewodnickiej po Elektrowni Bełchatów , ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 18.01. 2018 r. r. , do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Monika Kasprzyk-Jedynak, tel.32/623-26-09

Termin realizacji zamówienia – 22. 01.2018 r.

Informacje dodatkowe

 • Wyjazd o godzinie 7.00 z Chrzanowa ul. Fabryczna 27
 • W godzinach 10.30 -12.30 czas pobytu na terenie Elektrowni
 • O godzinie 13.00 wyjazd z Bełchatowa Zakup dania obiadowego w obrębie Bełchatowa lub 20 km. od Bełchatowa. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników .
 • Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów usługi przewodnickiej po Elektrowni Bełchatów ( 150 zł.|)

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ

 


 ZAPYTANIE   O CENĘ - Chrzanów , 07.12.2017 r.

W ramach realizacji projektu"Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

 • Laptop o parametrach:
 • Procesor - Intel Core i5 - 6200U , 3 MB cache
 • Dysk twardy - SSD pojemność min. 120 GB
 • Pamięć - 8 GB
 • System - Windows 10
 • Złącze HDMI
 • Matryca - 13,3 "
 • Gwarancja minimalna - 12 m - cy
 • Pakiet Microsoft Office

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 13.12.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę          Maciej Siewniak

Termin realizacji zamówienia - 1 szt. – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ

 


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 07.12.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Projektor multimedialny - 1 szt. z uchwytem ściennym ART - 106B 100-200 cm i kablem HDMI - 10 m .

 

Dane techniczne projektora :

Technologia LCD

rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli

Jasność 3000 ANSI lum.

Kontrast 15000:1

obsługa 3D

odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m

przekątna obrazu 0,8 - 8 m

Głośnik tak

złącza zewnętrzne:

 • 1 x HDMI (MHL) 1 x audio in (L/R) 1 x USB (A) 1 x USB (B) 1 x D-sub 15-pin wejście 1 x S-Video 1 x audio out (Mini Jack)
 • pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
 • głośność pracy 37 dB
 • Gwarancja producenta

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 13.12.2017 r

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Marek Bator

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ


 ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 07.12.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją :

 • drukowania, kopiowania , skanowania i faksowania o parametrach :
 • Druk w kolorze czarnym
 • Automatyczny druk dwustronny
 • Ilość stron wydruku na minutę - do 24 stron pojedynczych i do 12 stron w trybie dwustronnym
 • Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi
 • Wyświetlacz LCD
 • Podajnik papieru do 250 arkuszy
 • Obsługiwane systemy – Windows 7 , Windows 8 , Windows XP Home, Windows XP Proffesional ,
 • Wyposażenie – przewód zasilający , Płyta CD z oprogramowaniem , Przewód telefoniczny , Instrukcja obsługi w języku polskim , Karta gwarancyjna
 • Maksymalny format skanowania A-4,
 • Praca w sieci
 • Cena tonera do 230,00 zł, netto

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 13.12.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator

Termin realizacji zamówienia - 3 szt. – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: FORMULARZ+ ZAPYTANIE


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 22.11.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Projektor multimedialny - 2 szt.

Dane techniczne:

 • Technologia LCD
 • rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli
 • Jasność 3000 ANSI lum.
 • Kontrast 15000:1
 • obsługa 3D
 • odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m
 • przekątna obrazu 0,8 - 8 m
 • Głośnik tak
 • złącza zewnętrzne:
 • 1 x HDMI (MHL) 1 x audio in (L/R) 1 x USB (A) 1 x USB (B) 1 x D-sub 15-pin wejście 1 x S-Video 1 x audio out (Mini Jack)
 • pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
 • głośność pracy 37 dB
 • Gwarancja producenta

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 24.11.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

PLIKI DO POBRANIA: FORMULARZ+ ZAPYTANIE


 ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 14.11.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno – górniczym"

(zadanie 7 Wsparcie edukacyjno-zawodowe)

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

tonerów do drukarek:

HP Laser 1536 oryginał - 1 szt. oryginał CANON LBP 7018 C - 1 szt. oryginał Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC - L 2700 DN 4 w 1 oryginał - 1szt. oryginał

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 20.11.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE +FORMULARZ


ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 16.10.2017r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno – górniczym" (zadanie 7 Wsparcie edukacyjno-zawodowe)

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy o wycenę tonerów do drukarek:

HP Laser 1536 oryginał - 1 szt. oryginał Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC - L 2700 DN 4 w 1 oryginał - 1szt. oryginał

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 17.10.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+SPECYFIKACJA+ FORMULARZ

 


 

ZAPYTANIE O CENĘ 1/2017 - Chrzanów , 20.09.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym" Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy o wycenę:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją : drukowania, kopiowania , skanowania i faksowania o parametrach :

Druk w kolorze czarnym

Automatyczny druk dwustronny

Ilość stron wydruku na minutę - do 24 stron pojedynczych i

do 12 stron w trybie dwustronnym

Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi

Wyświetlacz LCD

Podajnik papieru do 250 arkuszy

Obsługiwane systemy – Windows 7 , Windows 8 , Windows XP Home, Windows XP Proffesional ,

Wyposażenie – przewód zasilający , Płyta CD z oprogramowaniem , Przewód telefoniczny , Instrukcja obsługi w języku polskim , Karta gwarancyjna

Maksymalny format skanowania A-4,

Praca w sieci

Cena tonera do 230,00 zł, netto

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.09.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: FORMULARZE

doc
287232

do probrania - ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA NR 14/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE KURSU OBSŁUGI PROGRAMU SYSTEM ZERO-OSN W PROJEKCIE

doc
0

OGŁOSZENIE NR 10/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE KURSU MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W PROJEKCIE

doc
289280

DO POBRANIA - ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA NR 13/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W PROJEKCIE

doc
289792

OGŁOSZENIE NR 11/2018 O NABORZE NA STANOWISKA DORADCÓW ZAWODOWYCH W PROJEKCIE

doc
0

załączniki do pobrania - ogłoszenie nr 11/2018 - nabór na stanowisko doradcy zawodowego 2018

doc
288256

załączniki do pobrania do ogłoszenia nr 10/2018 - do naboru na przeprowadzenie kursu montaż i obsługa układów maszyn i urządzeń elektrycznych w projekcie " 

doc
284672

PLIK DO POBRANIA - ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 07.06.2018 - FORMULARZ OFERTY NEUKRON 

doc
292864

ZAŁACZNIK DO ZAPYTANIA Z DNIA 07.06.2018 - FORMULARZ OFERTY FREZY

doc
292352

FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA - DO ZAPYTANIA Z DNIA 07.06.2018- FORMULARZ OFERTY PŁASKOWNIK

doc
282112

PLIK DO POBRANIA - ZĄŁACZNIK DO ZAPYTANIA Z DNIA 29.05.2017 - FORMULARZ OFERTY KURSY NAUCZYCIELI

doc
265728

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA Z DNIA 09.05.2018 - PLIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY WYJAZD ZAWODOZNAWCZY 

doc
281600

ZAŁĄCZNIK DO ZPAYTANIA Z DNIA 04.05.2018 - PLIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY EGZAMIN SEP

pdf
1080573
pdf
750501

DOTYCZY WYJAZDU NA TARGI ZAWODOWO EDUKACYJNE

doc
285184

FORMULARZE DO UZUPEŁNIENIA - OGŁOSZENIE 2/2018 - FORMULARZE DO ZUPEŁNIENIA 

zip
875017

OGŁOSZENIE NR 2/2018 NABÓR NA KOORDYNATORA PROJEKTU - TREŚĆ OGŁOSZENIA

pdf
717398

DOR. MATERIAŁÓW NA ZAJECIA

pdf
813131

DOT. KURSÓW DLA NAUCZYCIELI

pdf
890707

DOT. MATERIAŁÓW NA ZAJECIA

pdf
764504

DOT. ORGANIZACJI WYJAZDU NA TARGI

pdf
905228

DOT. TONERÓW

pdf
751707

DOT. ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

pdf
886569

DOT. PODRĘCZNIKÓW

pdf
910975

DOT. MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA KW 2

pdf
827724

DOT. MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA KW1

pdf
767478

WYJAZD BEŁCHATÓW

doc
295424
pdf
579752

DOT. PROJEKTORA

pdf
651995

DOTYCZY URZ. WIELOFUNKCYJNEGO

pdf
579169

DOT. ZAKUPU 2 PROEJKTORÓW

pdf
764985

DOT. TONERÓW DO DRUKAREK

pdf
753967

URZ. WIELOFUNKCYJNE

pdf
569088

ZAPYTANIE